VIVRE EN HARMONIE AVEC SON CHIEN

 

C'est avec plaisir que nous vous dirigeons vers un site partenaire où vous trouverez la rubrique

"Conseils en éducation"
Et merci à www.bergerallemand.be

 

Voyez aussi notre partenariat avec une comportementaliste c'est par ICI

Lisez également ci-dessous

Conseil de la semaine
Raad van de week

No - Nr 2

 

La meilleure récompense pour votre chien :
le jeu et votre contentement

De beste beloning voor uw hond :
het spel en uw tevredenheid

No - Nr 3

(14-01-01)

Dans votre éducation, restez cohérent....pas un jour oui et un jour non.
Votre chien peut ou ne peut pas, à vous de décider.

Blijf consequent in uw opleiding... geen dag ja en een andere neen. Wat uw hond mag of niet mag moet u beslissen.

No - Nr 4

(21-01-01)

Pendant la première année, faites connaître un maximum d'expériences (POSITIVES) à votre chien. C'est un investissement pour le reste de sa vie.

Laat de hond, tijdens zijn eerste levensjaar, veelvuldig kennismaken met POSITIEVE ervaringen. Het is een investering voor zijn ganse leven.

No - Nr 5

(30-01-01)

Apprenez à caresser votre chien de la voix.
Modulation

Leer uw hond te liefkozen via intonatie van uw stem.

No - Nr 6

(05-02-01)

Restez calme et sûr de vous. Un chien ne peut pas comprendre des excès d'humeur.

Blijf kalm en zelfzeker. Een hond begrijpt geen humeur.

No - Nr 7 - 8

(12-02-01)

Dès que votre animal est vacciné, inscrivez-vous dans un BON club canin.
Le maître a beaucoup de choses à apprendre.
Un bon investissement d'un an est un plaisir pour le reste de la vie avec votre chien.

Nadat uw dier gevaccineerd is, laat u zich best in een GOEDE hondenclub inschrijven. U dient immers zelf ook vele zaken te leren. Een investering van een jaar zal later een goede investering blijken en garant staan voor een goede verstandhouding en plezier met uw hond.

 

No - Nr 9

(25-02-01)

Les chiens sans pedigree peuvent participer à des expositions en classe ouverte. S'ils obtiennent deux fois "très bon" ou "excellent" dans deux expositions différentes avec des juges différent, ils seront inscrits au RI Saint Hubert et ils reçoivent un pedigree annexe.

De honden zonder pedigree kunnen in open klass aan de tentoonstelling deelnemen. Indien ze de kwalificatie "zeer goed" of "uitmuntend" behalen op twee verschillende tentoonstellingen met twee verschillende keurmeesters, kunnen zij in het RISH ingescheven worden en bekomen zij een bijlagstamboom.

 

No - Nr 10

(04-03-01)

Avant de donner à manger à votre chien, avant de partir en promenade, donnez lui un commandement...qu'il devra exécuter avant la récompense.

Geef de hond een bevel voordat hij zijn maaltijd krijgt of voor een wandeling, zodat hij moet werken om zijn beloning te krijgen.

 

No - Nr 11

(12-03-01)

Ne donnez qu'une seule fois vos commandements.
Au début aider votre chien dans l'exécution (assis, couché, debout,....)

Geef een bevel slechts één keer. In het begin dient u uw hond te helpen tijdens de uitvoering van de oefening. (zit, lig, staan,...)

No - Nr 12

(18-03-01)

Apprenez à votre chien à aboyer sur commandement.
Ceci permet aussi de lui apprendre à se taire sur commandement.

Leer uw hond op bevel te blaffen. Het zal op deze manier ook mogelijk zijn om hem op bevel tot zwijgen te brengen.

No - Nr 13

(31-03-01)

Ne nettoyez pas les "oublis" de votre chien avec de l'eau de javel....ce produit l'invite à recommencer.

Bij een ongelukje van uw hond, reinig uw vloer niet met javel. Dit product nodigt hem uit te herbeginnen.

 

No - Nr 14

(08-04-01)

Le commandement "Limite" permet de limiter l'accès de votre chien à une zone délimitée. Par exemple, interdire l'entrée dans la maison quand il a les pattes sales.

Met het bevel "Grens", kan u een beperkte zone aan uw hond verbieden. Bijvoorbeeld, als uw hond vuile poten heeft, hem de toegang tot het huis te verbieden.

No - Nr 15

(20-04-01)

Avec le temps, vous aurez confiance en votre chien mais n'oubliez pas qu'il s'agit toujours d'un animal.
Pas d'excès de confiance, d'imprudence avec les enfants dont les réactions sont aussi imprévisibles.

 

Met de tijd krijgt u vertrouwen in uw hond maar vergeet niet dat het altijd een dier blijft.
Heb nooit een blindelings vertrouwen in uw hond, zeker niet met kinderen in de buurt.
Handelingen van kinderen kunnen leiden tot onberekenbare reacties van het dier.

 

No - Nr 16

(05-05-01)

Lors de vos promenades, rappelez régulièrement votre chien simplement pour le caresser. Il ne doit pas assimiler le rappel à la fin de la promenade.....si c'est le cas, il risque de ne plus revenir.

Tijdens de wandelingen, roep regelmatig uw hond om hem te aaien. Roep hem niet op het einde van een wandeling, uw hond zal dit snel door hebben en je het gevaar bestaat dat hij niet meer terugkeerd.

 

No - Nr 17

(12-05-01)


Votre chien a besoin de comprendre vos émotions, apprenez à exprimer clairement votre contentement ou mécontentement.....Votre joie doit exploser


Uw hond dient uw emoties te verstaan, leer duidelijk uw tevredenheid of ontevredenheid uit te drukken.

No - Nr 18

(26-05-01)


Surtout l'été : toujours de l'eau fraiche à disposition de votre chien


Zorg er voor dat uw hond altijd fris water heeft, zeker in de zomer.

No - Nr 19

(03-06-01)


Ne laissez jamais votre chien dans la voiture en plein soleil.


Laat uw hond nooit in volle zon in de auto achter.

 

No - Nr 20

(10-06-01)


Pour asseoir votre chien : la main droite au collier et la main gauche sur l'arrière : appuyez et levez en même temps.


Om uw hond te laten zitten : uw rechterhand aan de leiband en uw linkerhand op zijn achterste : drukken en heffen op op hetzelfde moment.

No - Nr 21

(12-08-01)


Une promenade agréable doit permettre au chien de renifler les odeurs, de découvrir le monde, n'exigez donc pas en permanence une marche au pied.


Om de wandeling ook voor uw hond aangenaam te maken, moet hij geurtjes kunnen opsnuiven. Verwacht dus niet van hem dat hij constant aan de voet blijft.

No - Nr 22

(27-08-01)


Démarrez du pied gauche lors d'un départ normal avec votre chien "au pied". Partez du pied droit en commandant "Reste" par exemple.


Begin uw wandelpas met de linkervoet wanneer u wilt dat uw hond u aan de voet volgt.
Begin uw wandelpas met de rechtervoet terwijl u bijvoorbeeld "blijf" zegt.

No - Nr 23

(03-09-01)


Si vous avez un problème de rappel de votre chien, ne vous énervez pas. Utilisez une longue corde et rappelez le,
en tirant il viendra - FELICITEZ LE - et il finira par comprendre.


Jaag uzelf niet op indien uw hond niet onmiddellijk reageert om het 'kom' bevel.
Gebruik een lang touw en roep hem terug terwijl u aan het touw trekt. Hij zal wel komen.
Vergeet hem vooral niet te belonen. Na een tijdje zal hij de oefening doorhebben.

No - Nr 24

(10-09-01)


Lorsque vous faites sauter ou faire de l'équilibre à votre chien, n'oubliez pas de bloquer le collier.
!!!Risques d'étranglement!!!

Wanneer u uw hond een spring- of evenwichtsoefeningen doet uitvoeren, mag u vooral niet vergeten de slipketting te blokkeren. !!!Verstikkingsgevaar!!!

No - Nr 25

(14-09-01)


Vous avez un chiot?
De 8 à 14 semaines, faites lui vivre un maximum de choses. C'est un investissement pour la vie. Notez dans un cahier ce que vous lui faites découvrir.

Bent u de trotse eigenaar van een puppy geworden?
Laat hem zo veel mogelijk ontdekken tussen een leeftijd van 8 à 14 weken. Dit is een investering voor het leven. Pen in een schriftje neer wat u hem allemaal laat ontdekken.

No - Nr 26

(21-09-01)


Quand vous devez libérer votre chien de votre voiture, vous devez lui donner un commandement (Oui, hop, va,.....). Il ne peut sauter d'initiative hors du véhicule, il en va de sa sécurité et de celle des autres.


Geef een bevel (ja, hop,...) wanneer u uw hond uit de wagen laat komen. Voor zijn eigen veiligheid en die van de anderen, mag hij de wagen niet op eigen initiatief verlaten

No - Nr 27

(10-10-01)


Ne laissez pas sauter votre chien sur les gens. Faites lui perdre cette habitude dès son plus jeune âge.

Laat uw hond niet tegen de mensen opspringen. Leer hem deze gewoonte van jongs af aan af.

No - Nr 28

(19-10-01)


La propreté chez le chiot!
Observez votre chiot pour découvrir son comportement de recherche du lieu de toilette et au moindre signe suspect, emportez le vers le lieu que vous avez choisi et récompensez-le dès qu'il a éliminé! S'il élimine dans un lieu inconvenant, stoppez et conduisez le aux" toilettes ".
N'oubliez pas les félicitations!

Een zindelijke pup!
Observeer uw pup om z'n gedrag te leren kennen wanneer hij op zoek gaat naar een ontlastingsplaats. Bij het minste verdachte teken neemt U hem mee naar de plek die U heeft uitgekozen en beloont U hem van zodra hij zich ontlast heeft! Indien hij zich aan het ontlasten is op een ongepaste plek, onderbreekt U hem en brengt U hem naar de "toiletten'.
Vergeet hem vooral niet te belonen!

No - Nr 29

(03-11-01)


De normale lichaamstemperatuur van uw hond is 38 à 39°C

La température normale du corps de votre chien est de 38 à 39 °C

No - Nr 30

(16-11-01)

En achetant un chien vous en devenez le propriétaire.....afin de devenir son maître vous devez y travailler.
Pour qu'il vous obéisse, il doit se sentir membre de la famille....de la meute dont vous êtes le chef.

Wanneer u een hond koopt, wordt u er eigenaar van...om z'n baasje te worden moet u eraan werken.
Opdat hij u zou gehoorzamen, moet hij zich deel van het gezin...van de meute waarvan u baas bent, voelen.

No - Nr 31

(29-11-01)

Chiots votre compagnon court a derrière les chats.....c'est amusant maintenant mais plus tard, il les tuera.
Interdisez-lui directement ce jeu qui finira par tourner mal.

Uw puppy zal graag de katten achterna zitten...dit is grappig, maar later zal hij ze doden. U moet hem dit spel onmiddellijk verbieden, anders zal het slecht eindigen.

No - Nr 32

(09-12-01)

Les sens du chien travaillent dans cet ordre : l'odorat, l'ouïe et la vue. Pensez-y durant son éducation.

De zintuigen van een hond werken in deze volgorde: ruik, gehoor en zicht. Denk hieraan tijdens zijn opvoeding.

Vers le menu pricipal Naar Hoofdmenu